Algemene voorwaarden activiteiten

Algemene Voorwaarden iQBegrijp – versie 10 oktober 2021

Definities
– iQBegrijp: iQBegrijp, gevestigd te Meppel, info@iQBegrijp.nl (www.iQBegrijp.nl) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60717998
– opdrachtgever: Een ouder/verzorger die zijn/haar kind opgeeft voor één of meerdere van de activiteiten van iQBegrijp
– deelnemer: Een kind/jongere dat door de opdrachtgever is aangemeld voor een activiteit van iQBegrijp.

Algemeen
iQBegrijp organiseert activiteiten voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren, waaronder kampen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen iQBegrijp en de opdrachtgever met betrekking tot de activiteiten van iQBegrijp.
2. iQBegrijp heeft het recht om voor specifieke activiteiten aanvullende voorwaarden te hanteren, indien en voor zover deze niet ten nadele van de opdrachtgever van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
3. iQBegrijp kan ook andere Algemene Voorwaarden gebruiken, mits bij de totstandkoming van de overeenkomst duidelijk is gecommuniceerd dat er afwijkende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en beide partijen deze zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanmelding
1. Inschrijven geschiedt via het inschrijfformulier op de website. Na ontvangst van het inschrijfformulier verwerkt iQBegrijp de gegevens zo spoedig mogelijk. De aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving.
2. Voor deelname aan een activiteit is het van groot belang dat u op het aanmeldingsformulier bijzonderheden aangeeft die voor deelname en goede begeleiding van het kind van belang kunnen zijn. De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld (zie hiervoor https://iQBegrijp.nl/privacybeleid/).
3. Eventuele gevolgen van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens zijn voor risico en rekening van de deelnemer en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).
iQBegrijp behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van reden.
4. De inschrijving is pas officieel wanneer het inschrijfgeld is ontvangen en u van ons een bevestiging heeft ontvangen (zie ook artikel 4: Betaling en restitutie).
5. iQBegrijp gaat ervan uit dat een aanmelding gedaan wordt door een gezaghebbende ouder/verzorger en dat de eventuele andere gezaghebbende ouder/verzorger hiervan op de hoogte is (voor zover dat (wettelijk) nodig is). iQBegrijp is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade en/of consequenties, indien de aanmeldende ouder/verzorger dit niet geregeld heeft. iQBegrijp communiceert alleen met de ouder die de aanmelding heeft gedaan, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 – Doelgroep en deelname
1. De activiteiten zijn gericht op (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.
2. Er is geen bewijs nodig dat een kind of jongere hoogbegaafd is. Ouders/verzorgers kunnen zelf inschatten of de activiteit geschikt is voor hun kind.
3. Indien er zeer intensieve (individuele) begeleiding nodig is en in geval van twijfel zullen wij altijd in overleg treden met de ouders/verzorgers.
4. De uiteindelijke besluitvorming of een kind mee kan doen is voorbehouden aan iQBegrijp.

Artikel 4 – Betaling en restitutie (algemeen)
1. Alle door iQBegrijp gecommuniceerde prijzen zijn per persoon en exclusief BTW. Zolang iQBegrijp gebruik kan maken van de kleine ondernemersregeling, hoeft zij geen BTW te berekenen.
2. Bij de prijs zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen, zoals omschreven bij de betreffende activiteit.
3. Na aanmelding dient u direct te betalen via iDeal. Indien dit niet lukt, dan ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
4. Indien de betaling niet volledig voldaan is op de uiterste betaaldatum blijft de betalingsverplichting staan, echter vervalt het recht op deelname.
5. Bij restitutie betaalt iQBegrijp enkel uit op het rekeningnummer dat gebruikt is voor de oorspronkelijke betaling(en).
6. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de (start)dag van een activiteit (of eerste dag van een reeks activiteiten) of na aanvang van de (reeks) activiteit(en) ben je het volledig bedrag verschuldigd. In andere gevallen krijg je je geld terug. (Dit geldt niet voor kampen. Voor kampen geldt hetgeen staat in artikel 4a.)

Artikel 4a – Betaling, annulering, restitutie en doorgang kampen
1. Na het invullen van het (digitale) aanmeldformulier door iQBegrijp is de aanmelding definitief en ontstaat er een betalingsverplichting.
2. Voor de kampen mag er in twee keer betaald worden. De eerste termijn binnen 14 dagen na aanmelding. Het totale bedrag dient uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de eerste kampdag betaald te zijn.
3. Indien de aanmelding binnen 2 maanden voor de eerste kampdag gedaan wordt, dient het factuurbedrag in één keer en per direct betaald te worden.
4. Bij annulering is het volgende percentage van het kampbedrag verschuldigd:
> 3 maanden voor de eerste kampdag: 15%;
< 3 maanden voor de eerste kampdag: 40%;
< 2 maanden voor de eerste kampdag: 60%;
< 1 maand voor de eerste kampdag: 80%;
op de eerste kampdag of later: 100%.
5. Het door een kind eerder stoppen of verlaten van het kamp, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, of no-show geeft geen recht op restitutie.
6. iQBegrijp kan, indien vooraf schriftelijk is overeengekomen en/of in uitzonderingsgevallen, afwijken van de onderdelen van dit artikel ten voordele van de opdrachtgever.
7. iQBegrijp is niet verplicht het kamp door te laten gaan bij onvoorziene omstandigheden (o.a. onbeschikbaar zijn van de geboekte accommodatie, ziekte van de leiding, etc.). Wel zal iQBegrijp haar best doen een alternatief (evt. op een andere datum) te vinden en aan te bieden aan de opdrachtgever.
8. Indien iQBegrijp het kamp op eigen gelegenheid (uitgezonderd calamiteiten, pandemieën, epidemieën, wettelijke verplichtingen en overheidsrichtlijnen) annuleert, heeft de opdrachtgever recht op 100% restitutie van het betaalde bedrag.
9. Indien iQBegrijp het kamp door maatregelen, richtlijnen en/of wetgeving vanuit de (lokale) overheid moet annuleren en geen mogelijkheden voor een alternatief heeft, dan heeft opdrachtgever recht de aanmelding te verplaatsen naar het eerstvolgende kamp voor hetzelfde kampbedrag (mits het volledige bedrag betaald is) of restitutie van het betaalde bedrag (minus administratiekosten).

Artikel 5 – Organisatie
1. De begeleiders van iQBegrijp zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG is maximaal één jaar oud. Op verzoek wordt een kopie hiervan kosteloos verstrekt aan de opdrachtgever.
2. De kosten (vermeerderd met administratiekosten) voor een andere exemplaar van de VOG zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in door iQBegrijp gecommuniceerde bedragen (tenzij specifiek aangegeven).
3. Minimaal één van de begeleiders is in het bezit van een geldig BHV-certificaat.

Artikel 6 – Verzekeringen en aansprakelijkheid
1. iQBegrijp veronderstelt dat de opdrachtgever voor de deelnemer een aansprakelijkheids- en ziektekostenverzekering heeft afgesloten.
2. iQBegrijp adviseert om voor de deelnemer van een kamp een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten.
3. Risico’s verbonden aan activiteiten van iQBegrijp, van welke aard ook en in het bijzonder als gevolg van een ongeval gedurende de activiteiten en/of tijdens de heen- en/of terugreis, worden gedragen door de deelnemers en hun ouder(s)/verzorger(s). Deze risico’s kunnen niet afgewenteld worden op iQBegrijp en/of de medewerkers.
4. iQBegrijp is voor haar activiteiten verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid via een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer een beroep kan worden gedaan op deze verzekering, is deze aansprakelijkheid, in alle gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd vanuit deze verzekering volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
5. Opdrachtgever en iQBegrijp zijn verplicht zich te houden aan de wet en aan eventuele door de (lokale) overheid opgelegde richtlijnen en maatregelen. iQBegrijp doet haar uiterste best om zich aan deze richtlijnen en/of maatregelen te houden en treft waar nodig voorzorgsmaatregelen. Bij aanmelding verklaart opdrachtgever zich bekend met eventuele risico’s van deelname aan de activiteit en gaat akkoord met het dragen van deze risico’s.

Artikel 7 – Privacy
1. Het privacybeleid van iQBegrijp, zoals gepubliceerd op https://www.iQBegrijp.nl/privacybeleid, vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
2. Tijdens activiteiten kan iQBegrijp foto’s en/of video’s maken. Bij de aanmelding geeft de opdrachtgever aan in hoeverre iQBegrijp foto’s en/of video’s waar de deelnemer duidelijk herkenbaar op staat gebruikt mogen worden.
3. Opdrachtgever is niet verplicht toestemming te geven aan iQBegrijp om foto’s en/of video’s waarop de deelnemer duidelijk herkenbaar staat te mogen gebruiken. Opdrachtgever kan de toestemming te allen tijde intrekken door dit schriftelijk mede te delen aan iQBegrijp. iQBegrijp zal vanaf het moment van ontvangst van de intrekking geen gebruik meer maken van foto’s en/of video’s waar de deelnemer duidelijk herkenbaar op staat.
4. In het geval iQBegrijp gebruik maakt van een besloten digitale omgeving om te communiceren met de ouder(s) van deelnemers van een activiteit verleent opdrachtgever bij deze toestemming om foto’s en/of video’s waar de deelnemer duidelijk herkenbaar op staat te mogen delen via de aangegeven digitale omgeving. Deze toestemming is niet in te trekken.
5. Opdrachtgever mag foto’s en/of video’s die via een besloten digitale omgeving gedeeld zijn op geen enkele wijze verspreiden of openbaar maken, tenzij enkel de deelnemer van de opdrachtgever op de betreffende foto of video staat.
6. iQBegrijp mag foto’s en/of video’s waar de deelnemer niet duidelijk herkenbaar op staat zonder toestemming gebruiken voor haar bedrijfsvoering (waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, promotie-uitingen).

Artikel 8 – Klachten
1. iQBegrijp streeft ernaar het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken. Wanneer u desondanks klachten heeft over de wijze waarop de leiding voor uw kind heeft gezorgd, dan kunt u dit binnen drie weken na afloop van de activiteit schriftelijk melden bij iQBegrijp.

Artikel 9 – Overige
1. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden draagt/dragen de ouder(s)/verzorger(s) het gezag over aan de leiding gedurende de activiteit.
2. De leiding is gerechtigd ordemaatregelen te nemen ter bescherming van het kind en ter bevordering van de veiligheid en rust van andere personen.
3. De leiding zal zich bij handhaving van het gezag houden aan de in Nederland geldende wettelijke kaders.

Algemene Voorwaarden iQBegrijp – versie 10 oktober 2021

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998