Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is iQMaak (tevens handelende onder o.a. de namen iQBegrijp, programmeerkampen, programmeeronderwijs), gevestigd te Meppel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60717998.

iQBegrijp.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies van WordPress.

PRIVACY (M.U.V. CLIËNTENDOSSIERS EN FACTUREN)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan twee (2) volle kalenderjaren na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Wij respecteren uw privacyrechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

PRIVACY IN DE CLIËNTENDOSSIERS

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als specialist hoogbegaafdheid, jeugdhulpverlener en (kinder)coach, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd vanuit de Jeugdwet, indien de begeleiding onder de jeugdzorg/jeugdhulp valt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de cliënt (indien deze 12 jaar of ouder is) en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van de cliënt.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het cliëntendossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), conform de Jeugdwet.

De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt (indien deze 12 jaar of ouder is) en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit het cliëntendossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Voor het aan de gemeente verantwoorden van de vergoedingen vanuit de Jeugdwet; hiervoor worden alleen die gegevens verstrekt die ik vanuit de Jeugdwet moet verstrekken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van een cliënt, dan zal ik deze eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Jeugdwet wordt vereist, twintig (20) jaar bewaard na beëindiging van de begeleiding. Cliëntendossiers, van cliënten die zelf betaald hebben voor de begeleiding, worden twee (2) volle kalenderjaren bewaard na beëindiging van de begeleiding.

De cliënt (indien deze 12 jaar of ouder is) en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger hebben recht op inzage in het dossier. Tevens heeft de cliënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger het recht om gegevens te laten wijzigen en/of verwijderen, voor zover de Jeugdwet deze wijziging of verwijdering toestaat.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die ik verstuur staan de gegevens die door de Belastingdienst vereist zijn en, indien van toepassing, de gegevens die vereist worden door de betaler (bijv. in het geval van betaling vanuit pgb):

 • naam, adres, woonplaats en e-mailadres wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • naam cliënt
 • de datum van de afspraken
 • een korte omschrijving van de begeleiding (bijv. ‘individuele begeleiding’)
 • de kosten van de afspraak
 • BSN en/of geboortedatum cliënt (indien deze vereist worden door de betaler en voor zover hiervoor een wettelijke grondslag is)

Factuurgegevens worden zeven (7) volle kalenderjaren bewaard.

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998