Klachtenreglement van iQBegrijp

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als je ontevreden bent over de begeleiding van iQBegrijp, laat dit dan s.v.p. direct weten. Samen zoeken we een oplossing, want goede begeleiding kan alleen als er voldoende vertrouwen is.

Onder aan deze pagina staat het klachtenreglement van iQBegrijp. De klachtenprocedure is ook na te lezen in de flyer van Stichting Zorggeschil, waarbij iQBegrijp aangesloten is.

Sjoerd Dirk Meijer is Jeugd- en gezinsprofessional SKJ en valt daardoor ook onder het tuchtrecht van Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Via het SKJ kun je klagen over gedragingen van de individuele jeugdprofessional die vallen onder de tuchtnormen van de beroepsgroep. De klacht moet dus gaan over beroepsmatig handelen. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft de bevoegdheid een tuchtklacht in te dienen bij een van de tuchtcolleges van de stichting. Meer informatie over het tuchtrecht van het SKJ, kun je hier vinden.

Klachtenreglement
 1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij iQBegrijp worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van een medewerker en/of op gedragen of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van iQBegrijp werkzaamheden ten behoeve van cliënten hebben verricht. De klacht kan worden ingediend door de cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.
 2. De klager kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (mevrouw L. de Boon, telefoon 06-48445538, mail bemiddeling@quasir.nl), teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
 3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 4. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van iQBegrijp waarin met redenen omkleed is aangegeven welke de beslissing er over en naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 5. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van iQBegrijp noodzaakt, kan iQBegrijp de in lid 4 genoemde termijn met maximaal vier weken verlengen; iQBegrijp doet daarvan, voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en de klachtenfunctionaris.
 6. Indien men zich wendt tot de klachtenfunctionaris zonder dat de klacht is geuit bij iQBegrijp zal u worden terugverwezen naar iQBegrijp. De klachtenfunctionaris kan u wel bijstaan of adviseren omtrent het formuleren van een klacht. Nadat de klacht is ingediend zal de klachtenfunctionaris starten met het onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing (waarbij de klachtenfunctionaris de artikelen 2 en 3 in acht zal nemen).
  • De klachtenfunctionaris neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor toe;
  • De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de organisatie van de bemiddeling;
  • Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen;
  • De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag maar wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
  • Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en iQBegrijp, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van de klachtenfunctionaris en aan beide partijen verzonden, die dit vervolgens dienen te bevestigen;
  • Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt bereikt tussen klager en iQBegrijp dan verwijst de klachtenfunctionaris de verdere behandeling van de klacht terug naar iQBegrijp die de klachtenprocedure afhandelt met inachtneming van het gestelde in artikelen 4 en 5.
  • Indien bovengenoemde situatie van toepassing is, zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere behandeling door iQBegrijp, voor te leggen aan de Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil).

Heb je een klacht? Laat het me weten!

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998